Arkitekturprosjektering


Vi kan hjelpe med og tilpasse oss størrelser og omfang i de fleste prosjekter. Et prosjekt vil normalt deles opp i fire faser:
Skisse/Forprosjekt/Rådgivning
Søknadstegninger/Søknad
Anbud-/Arbeidstegninger, Detaljer
Utførelse, Oppfølging

Ikke alle kunder har behov for alle fasene; hvilke behov en kunde har diskuteres i starten av prosjektet.

Skisse/Forprosjekt/Rådgivning
Vi starter med et møte for å diskutere omfanget av prosjektet, hvor vi også har mulighet til å anslå de økonomiske rammene for arkitekttjenestene. Ofte er det være hensiktsmessig å gjøre undersøkelse på forhånd om situasjonen før man går i gang med et prosjekt. I slike tilfeller vil vi be om å få tilsendt informasjon om eksisterende situasjon på eiendom (tegninger, mm.). I andre tilfeller kan vi hente ut dette fra kommunens arkiver. I skissefasen legges de viktigste føringer for prosjektet.

Søknadstegninger/Søknad
Etterhvert som prosjektet tar form blir det behov for tillatelse fra kommunen for oppføring av prosjektet. I denne fasen vil vi også avklare forholdet mellom prosjektet og ulike lover og regler som plan- og bygningsloven (PBL), teknisk forskrift (TEK), arbeidsmiljøloven og andre relevante regelverk. Krever saken dispensasjon fra reguleringsbestemmelser må man i tillegg medregne lengre saksbehandlingstid fra kommunen sin side.

Anbud-/Arbeidstegninger, Detaljer
Arbeids- og anbudstegninger er den største delen av et prosjekt. I denne fasen, alt etter omfang, kan det lages en beskrivelse av hele prosjektet, også inkludert materialvalg og innredning. Hensikten med beskrivelsen er å forsikre om at kundens ønsker faktisk blir etterfulgt i oppføringen av prosjektet. Denne fasen omhandler ofte også innhenting av eksterne rådgivere på konstruksjon, ventilasjon, rør, med videre.

Utførelse, Oppfølging
Erfaringsmessig ønsker kunden at arkitekten følger opp prosjektet og kan svare på spørsmål som dukker opp på byggeplassen.

Interiør


Kontoret tar også på seg interiøroppdrag, enten som en del av et bygg som prosjekteres fra grunnen av, eller som et selvstendig prosjekt i et eksisterende bygg. En interiørarkitekt kan hjelpe med fremtidig romløsning i et nytt bygg, alt fra plassering og typer møbler (fast og løst innventar) til farger og overflater.

Regulering


Reguleringsplaner er “kart” som viser en fremtidig utnyttelse av et område. Ofte er det en kommuneplan som bestemmer at det må utarbeides en reguleringsplan (“detaljplan”) over et område før en byggesøknad kan vurderes av kommunen. Andre ganger er det størrelsen på prosjektet som krever at en reguleringsplan må foreligge før en byggesøknad kan vurderes (ihht. § 93 i Plan- og Bygningsloven).

Prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan er lang fordi det er mange offentlige instanser som planen må gjennom før den blir godkjent. I tillegg til dette skal planen ut på “offentlig ettersyn”, slik at alle berørte parter (naboer, fylkeskommune eller andre statlige fagmyndigheter) får mulighet til å komme med eventuelle innsigelser.

Som kontor, tar vi på oss arbeidet med hele prosessen av utarbeidelsen av en reguleringsplan – alt fra dialog med kommune og berørte parter til tegning av selve planen.

Seksjonering/Fradeling


Fradeling er et begrep som brukes når noen ønsker å dele opp en tomt. Dette kan for eksempel være i en situasjon hvor en enebolig står på en relativt stor tomt, og eierene av tomten ønsker å dele tomten i to for å kunne selge den ene halvparten. Seksjonering ligner på fradeling, men er et begrep som brukes når noen ønsker å dele opp en bolig eller næringsareal i flere “eiendommer”, noe som ofte gjøres når man ønsker å opprette et sameie. Både fradeling og seksjonering er en prosess som går via Kommunen. Man har behov for å utarbeide tegninger på det som skal fradeles/seksjoneres, utføre nabovarsel i tillegg til å hente inn og fylle ut papirer som til slutt vil gå til Kartverket (“Tinglysning”).

Kontoret tar på oss arbeidet med hele prosessen vedrørende fradeling og seksjonering – alt fra dialog med kommune og berørte parter, til utarbeiding av nødvendige tegninger.