• Klient:Kristen VGS Trøndelag
  • Byggeår:2007
  • Del:

Tilbygg til eksisterende skoleanlegg på Rosten i Trondheim, som inneholder idrettshall dimensjonert for fotball, arealer for styrketrening, garderobeanlegg, vrimlearealer og 400 m² kontor og undervisningslokaler med tilhørende fasiliteter.

Utvidelsen kommer som følge av KVTs offensive satsing på idrettsfag og en stadig økende søkermasse. Fotball står sentralt i skolens idrettssatsing, og da eksisterende gymsal ikke var dimensjonert for dette, er KVT avhengig av å leie eksterne lokaler. En flytting av sportsaktivitetene til et nytt bygg frigjør arealer til et annet av skolens hovedsatsingsområder; drama. I situasjonsplanen er det satt av plass til en framtidig kunstgressbane. Kontor- og undervisningsarealene er planlagt for lett å kunne ominnredes for å tilpasse seg skolens skiftende rombehov. Totalt areal på ca. 2800 m².