REGULERING
Reguleringsplaner er “kart” som viser en fremtidig utnyttelse av et område. Ofte er det en kommuneplan som bestemmer at det må utarbeides en reguleringsplan (“detaljplan”) over et område før en byggesøknad kan vurderes av kommunen. Andre ganger er det størrelsen på prosjektet som krever at en reguleringsplan må foreligge før en byggesøknad kan vurderes (ihht. § 93 i Plan- og Bygningsloven).

Prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan er lang fordi det er mange offentlige instanser som planen må gjennom før den blir godkjent. I tillegg til dette skal planen ut på “offentlig ettersyn”, slik at alle berørte parter (naboer, fylkeskommune eller andre statlige fagmyndigheter) får mulighet til å komme med eventuelle innsigelser.

Som kontor, tar vi på oss arbeidet med hele prosessen av utarbeidelsen av en reguleringsplan – alt fra dialog med kommune og berørte parter til tegning av selve planen. For eksempler på reguleringer vi har utført, velg "regulering" på prosjektsiden.